Spannende tijden voor armoedebeleid

Utrecht moet bezuinigen

De gemeente is bezig met nieuwe plannen voor het armoedebeleid. Daarbij zijn pijnlijke keuzes nodig, omdat er een bezuinigingsopdracht van 80 miljoen ligt. Op 6 maart was er een raadsinformatiebijeenkomst, waar Utrechtse organisaties mochten reageren op de beleidsnota Financiële bestaanszekerheid. Die nota komt later in maart in de gemeenteraad aan de orde. De Armoedecoalitie en een groot aantal partners spraken in.

Focus op gezinnen en kinderen

In de plannen wordt vooral gekozen voor ondersteuning van gezinnen en kinderen. De Armoedecoalitie steunt de meeste keuzes, zoals vereenvoudiging regelgeving, jongerentoeslag, individuele inkomenstoeslag eerder toekennen, investeren in kinderen, jongeren en gezinnen. Tegelijk zijn er ook zorgen.

Alleenstaanden (met een zorgvraag) de dupe

De keuze voor gezinnen en kinderen betekent wel dat alleenstaanden, vooral die met een zorgvraag, het kind van de rekening dreigen te worden. De maatregelen treffen een zeer kwetsbare groep, het leidt tot zorgmijding (en daardoor uiteindelijke grotere gezondheidsschade en hogere maatschappelijke kosten), isolement en uitsluiting.

Ook wordt er voor gekozen om meedoen voor gezinnen met kinderen mogelijk te maken en niet meer expliciet voor alleenstaanden. 69% van de mensen in de bijstand is alleenstaand. Als mensen langdurig in de bijstand zitten neemt het sociale netwerk af. Als niet extra geïnvesteerd wordt in meedoen leidt dit tot grote verschraling van het leven van mensen en isolement.

Wordt vervolgd

In de loop van het voorjaar volgen er nog meer nota’s in het ‘sociaal domein’, waaronder de nota reïntegratie en de nota werk en inkomen. In juni (of mogelijk wat later) komen deze deelnota’s samen in de Voorjaarsnota, die dan in de gemeenteraad zal worden besproken. Het ziet er naar uit dat in alle deelnota’s dezelfde prioriteiten gesteld worden. Daarmee dreigt een opeenstapeling van negatieve gevolgen bij steeds dezelfde groepen, met name alleenstaanden en mensen met een zorgvraag.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux