Coalitieakkoord over armoede en schulden

Martijn Schut heeft de highlights van het Coalitieakkoord van het komende kabinet op een rijtje gezet:

 • € 500 miljoen per jaar voor hervorming arbeidsmarkt, re-integratie en aanpak armoede en schulden.
 • Kabinet zet eerste stappen om de toeslagen af te schaffen. Bij huurtoeslag wordt eerder al de maximale huurgrens afgeschaft en overgestapt naar een systeem van normhuren op basis van inkomen.
 • Verhoging minimumloon, stapsgewijs met 7,5%. Uitkeringen blijven gekoppeld en stijgen dus mee. Ouderen krijgen een hogere ouderenkorting.
 • Lastenverlichting van € 3 miljard, vooral voor lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen.
 • Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. In het Pensioenakkoord en eerdere miljoenennota’s stond al dat een basisarbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht wordt.
 • Zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van € 650 teruggebracht tot € 1.200 in 2030. Zelfstandigen worden gecompenseerd via hogere arbeidskorting.
 • Verruimen bijverdiengrenzen in de Participatiewet.
 • Inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar tellen niet langer mee als kostendeler voor de uitkering.
 • We nemen maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 4 jaar tijd te halveren. Dit is een stuk ambitieuzer dan het vorige kabinet dat in een periode van 15 jaar (2015-2030) tot een halvering wilde komen (red.).
 • Elke 4 jaar wordt vastgesteld of het sociaal minimum toereikend is.
 • Extra inzet op financiële educatie, preventie en vroegsignalering,
 • Mensen krijgen meer ruimte om een reserve aan te houden. (Ook) hier staat helaas geen toelichting bij (red.).
 • Verkorting duur van schuldhulptrajecten.
 • Verbetering toegang tot Wsnp.
 • Strengere eisen aan beschermingsbewindvoerders.
 • Maximering verhogingen, rente- en incassokosten.
 • Betere, verantwoorde overheidsincasso met oog voor menselijke maat.
 • Doorverkoop van schulden als verdienmodel wordt tegengegaan.

In de hoofdstukken wonen, gezondheidszorg en welzijn staan de volgende regelingen en wensen te lezen:

 • Verlaging van de sociale huur voor mensen met een lager inkomen en stapsgewijze verhoging van de huur voor mensen met een hoger inkomen tot de marktconforme huur.
 • Afschaffing van de verhuurderheffing, waardoor woningbouwcorporaties weer kunnen investeren in sociale huurwoningen.
 • De kinderopvang wordt in stappen voor 95% vergoed.
 • Er komt weer een basisbeurs voor studenten.
 • Het eigen risico voor de zorg verandert: mensen hoeven niet in een keer hun gehele eigen risico te betalen, maar een betaling per behandeling tot een maximum van 385
 • euro. Ook willen de coalitiepartijen de stapeling van eigen bijdragen monitoren en tegengaan, bijvoorbeeld door maximering van de eigen betalingen bij het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
 • Het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen wordt eerlijker met landelijke normen en oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens.
 • Vermijdbare gezondheidsverschillen worden aangepakt…
 • Men wil leerachterstanden voorkomen door het stimuleren van de deelname van kinderen met een taalachterstand aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • Investering in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. De coalitie wil beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten.
 • Scholen met veel leerachterstanden worden structureel versterkt, zodat elk kind de beste kans krijgt.
 • De coalitie beziet hoe ze op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen.
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux