Zonder zorgen starten op het VO

Janneke Fernhout, werkzaam bij Stichting Leergeld, is sinds eind februari ‘in the lead’ van het project ’Een zorgeloze overstap van PO naar VO’. Liesbeth Rox bevraagt haar over dit project.

Het project wordt in samenwerking met de Armoedecoalitie uitgevoerd. De aanleiding vormden de vele vragen van ouders en partners over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs voor mensen met een kleine beurs. Die werd namelijk als zeer stressvol ervaren. 
Ten eerste, omdat ouders meestal pas tijdens de zomervakantie ertoe overgaan schoolspullen aan te schaffen. Ze lopen er dan regelmatig tegenaan, dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht. Daardoor komen ouders financieel in de knel. Verder blijkt dan ook nog eens, dat het kopen van de schoolspullen niet even snel geregeld te kunnen worden: de scholen zijn immers dicht en er kan dus niet naartoe worden gebeld. Bovendien weten zowel de ouders als het personeel vaak niet welke (financiële) ondersteuning er bestaat voor de aanschaf van deze schoolspullen. Met als gevolg, dat sommige kinderen zonder schoolspullen in de brugklas starten en daardoor niet goed mee kunnen doen. Soms duurt het zelfs tot de herfstvakantie eer zij over een computer en boeken beschikken. In het 2022 kreeg Leergeld – na de start van het schooljaar – nog wekelijks aanvragen binnen voor de aanschaf van een laptop of schoolmaterialen. Het geeft kinderen meteen al het gevoel met 1- 0 achter te staan. Dit project moet daar verandering in brengen.

Hoe is dit project opgezet en kent het een looptijd?

“Dit project duurt in totaal vijf maanden en eindigt begin juli. We starten met het uitdelen van flyers op de basisscholen verspreid over de stad. Die flyer moet ervoor zorgen, dat ouders zich meer bewust worden van de kosten die de overstap met zich meebrengt, en verwijst naar de website, waar meer informatie te vinden is. Vervolgens wordt er een pilot uitgevoerd op een aantal basis- en middelbare scholen. Daar willen we de informatievoorziening optimaliseren – zodat ouders en leerkrachten ons bij vragen weten te vinden – bijvoorbeeld door aan te sluiten op koffie-ochtenden en, kennismakingsbijeenkomsten, en spreekuren op te zetten. Al deze maatregelen hebben tot doel om de bekendheid van de regelingen én de dienstverlening naar scholen, ouders en kinderen te verbeteren. Daarop vooruitlopend is er een subsidie aangevraagd bij de gemeente, zodat de looptijd van dit project verlengd kan worden met twee jaar.”

Wat verwachten jullie ermee te bereiken?

Daar hoeft de projectleidster niet lang over na te denken: “We willen met deze verschillende stappen het volgende bereiken: als eerste, dat ouders voor de zomervakantie goed geïnformeerd zijn over de kosten, die erbij komen kijken wanneer hun kind aan een opleiding in het voortgezet onderwijs begint. Ten tweede, dat ze weten op welke regelingen ze zo nodig kunnen terugvallen. En tot slot, dat het voor iedereen gemakkelijk is om nog vóór de zomervakantie een aanvraag bij Leergeld te doen.”

Worden de resultaten achteraf getoetst?

“Jazeker: we toetsen bij ouders en leerkrachten of het materiaal en de instrumenten die we inzetten, toereikend zijn geweest. Daarnaast voeren we een nulmeting uit en checken we hoeveel aanvragen er uiteindelijk voor en na de zomervakantie zijn binnengekomen. Als de extra subsidie wordt toegekend om dit project voort te zetten, onderzoeken we nog hoe we de succesvolle onderdelen in 2024 en 2025 kunnen uitrollen en inbedden.”

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux