Een oproep tot meer echte bijstand

Nieuw manifest verschenen

Op 4 januari verscheen ‘Een oproep tot meer echte bijstand. Zorg snel voor bestaanszekerheid, ondersteuning en toekomstperspectief’. Dit manifest is een initiatief van Trudy Knijn (Universiteit Utrecht), de Landelijke Cliëntenraad en FNV. Inmiddels heeft een groot aantal wetenschappers, professionals in het sociaal domein, ervaringsdeskundigen en gespecialiseerde advocaten zich achter het initiatief geschaard in de werkgroep Verbetering Participatiewet. Het nieuwe kabinet, zo vindt de groep, moet zo snel mogelijk zorgen voor een bijstandswet die uitgaat van een sociaal mensbeeld.

In het manifest pleiten de ondertekenaars voor meer bestaanszekerheid en toekomstperspectief voor mensen met een bijstandsuitkering, en juist minder wantrouwen vanuit de overheid. “De huidige benadering is er een vanuit een eenzijdig economisch mensbeeld. Het product en het resultaat staan centraal, en niet de mens. Dit werkt niet en kwetst mensen.”

De Participatiewet is bedoeld als vangnet. Mensen die zelf onvoldoende inkomen hebben, moeten zo worden beschermd in hun bestaanszekerheid. Zij moeten zo nodig ondersteuning krijgen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het bieden van toekomstperspectief op volwaardig meedoen, is onmisbaar.

In de huidige situatie is er onvoldoende betaald passend werk en mensen staan niet centraal. Mensen beschermen, betekent bestaanszekerheid bieden. Mensen ondersteunen betekent luisteren, aandacht geven en zorgen dat zij de mogelijkheden krijgen die zij nodig hebben. Het uitgangspunt is dat burgers in de bijstand rechten hebben. De overheid stelt zich dienend op en vraagt ‘Wat heeft u nodig?’. De manier waarop de overheid burgers nu bejegent, is gericht op wantrouwen met strikte handhaving. Dwang – met zogenaamde prikkels – is nu dè manier om resultaten te behalen. De ondertekenaars van het manifest wijzen deze houding af. Contact met de overheid en bejegening hoort gebaseerd te zijn op wederzijds respect en meer gelijkwaardigheid. Daarvoor zijn een cultuuromslag en ook meer rechtsbescherming nodig.

Om de ambities te realiseren, pleiten de schrijvers van het manifest voor een nieuwe wet met verankering van:

  • Het recht op volwaardige begeleiding en scholing.
  • Het recht op zinvolle maatschappelijke participatie.
  • Het recht op een passend arbeidsaanbod.
  • Het recht op persoonlijke ontwikkeling.
  • Het recht op financiële bestaanszekerheid.
  • Het recht op zelfstandigheid en gelijkwaardigheid.

Klik hier om het hele manifest te lezen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux